Untitled Document

งานจราจร
งานจราจร
มีหน้าที่ ปฏิบัติงานจราจร รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจราจร วางแผน อำนวยการ สั่งการควบคุม ดูแลตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการควบคุม จราจร จัดการ และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตาม
โครงการพระราชดำริ และงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาด้านการจราจรในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ ตลอดจนพื้นที่ที่มีการจราจรต่อเนื่องกัน โดยจำแนกออกเป็นงานต่าง ๆ
๑.งานควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร
๒.การจัดการวางแผนควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดทำแผนที่จราจร ของพื้นที่รับผิดชอบ และของพื้นที่ที่มีการจราจรต่อเนื่องกัน
๓.งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร และนำวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในการจราจร
๔.งานให้ความรู้และการศึกษาอบรมแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร
๕.งานตรวจส่อง ตรวจตรา แนะนำ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร
๖.งานเก็บรวมรวมข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการควบคุมจราจร
๗.งานส่งข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปราบปราม
๘.เมื่อได้รับคำสั่งไม่ว่าจะเป็นคำสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผน ที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
๙.กรณีมีการกระทำความผิด ให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานจราจร ดำเนินการจับกุมหรือดำเนินการจับกุมด้วยตนเอง
๑๐.ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และนำเสด็จพระราชดำริในพื้นที่ของสถานีตำรวจ
๑๑.ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ
๑๒.ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อทำการตรวจค้นจับกุม
๑๓.งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๑๔.การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมาย ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่น ได้ตามความเหมาะสม แต่ตั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ
๑๕.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
๑๖..ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.หัวหน้าควบคุมงานจราจร
๑. พ.ต.ต.กรกต พุฒนวล สว.จร.ฯ
๒.ผู้ปฏิบัติงานระดับรองสารวัตรจราจร
๑. ร.ต.ท.ปรมัตถ์ แสงปรี รอง สว.จร.ฯ
๒. ร.ต.ท.นราธิป สาโรจน์ รอง สว.จร.ฯ
๓.ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้บังคับหมู่งานจราจร
๑.ด.ต. ปราโมทย์ ตระกูลวังทอง
๒.ด.ต.ภมร รัตนรังสี
๓.ด.ต.ธวัช ยั่งยืน
๔.ด.ต.พชร ชูชมชื่น
๕.ด.ต.อนณกฤษฎิ์ อารับ
๖.ด.ต.ประเสริฐ อ่อนช่วย
๗.ด.ต.สัญญา ไพศาล
๘. ด.ต.ประทีป รัตนะ
๙. ด.ต.อาธร คงดี
๑๐.ด.ต.มิตรชัย ทองบุตร
๑๑.ด.ต.คม สุรัติศักดิ์
๑๒.ด.ต.อภินันท์ สัตยานนท์
๑๓.ด.ต.กรวิทย์ หิมรัตน์
๑๔.ด.ต.สมนึก ปานเพชร
๑๕.ด.ต.บุญลือ ภิรมย์เมือง
๑๖.ด.ต.พรประสิทธิ์ ศรีขวัญ
๑๗.ด.ต.เจริญกิตติ์ ศรัณยุตานนท์
๑๘.ด.ต.กฤษธิพงศ์ เอียดคลองชี
๑๙.ด.ต.วิยศ แคนยุกต์
๒๐.ด.ต.ประทีป ผังจิโน
๒๑.ด.ต.เชวง รักใหม่
๒๒.ด.ต.กิตติพงศ์ เที่ยงธรรม
๒๓.ด.ต.เยาว์ เพชรฤทธิ์
๒๔.ด.ต.ไพโรจน์ นุ่นสงค์
๒๕.ด.ต.สุขชัย คำหล้า
๒๖.จ.ส.ต.ฉัตรชัย คงกลับ
๒๗. จ.ส.ต.วิรัตน์ ดวงปัญญา
๒๘.จ.ส.ต.จรูญ หนงระตะ
๒๙.จ.ส.ต.ชัยยันต์ จำปา
๓๐.จ.ส.ต.จิระมิตร สักแก้ว
๓๑.จ.ส.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย